წესები და პირობები

წესები და პირობები

ორგანიზაციების დასარეგისტრირებლად გთხოვთ დაუკავშირდეთ ოპერატორს.

საბანკო გადარიცხვისას შეკვეთა გააქტიურდება მხოლოდ ინვოისში მითითებულ ანგარიშის ნომერზე თანხის ჩარიცხვის შემდგომ.

ნივთის ყიდვის შემდეგ ჩვენი ოპერატორი დაგიკავშირდებათ სამუშაო საათებში და შეათანხმებს მიწოდების დაახლოებით დროს მყიდველთან. თუ აღნიშნულ დროს მყიდველი არ იქნება მის მიერ მითითებულ მისამართზე კომპანია ნივთს დააბრუნებს შპს „ედესი ჯგუფის“ ცენტრალურ ფილიალში მისამართზე: ბელიაშვილის №157. მყიდველი ვალდებულია სწორედ ამ მისამართიდან გაიტანოს შეძენილი ნივთი 2 სამუშაო დღის განმავლობაში.

შეძენილი ნივთების სართულებზე ატანა  არ შედის მომსახურებაში.
მომხმარებელი ვალდებულია კურიერის თანდასწრებით შეამოწმოს მიღებული ნივთები და მხოლოდ ამის შემდეგ მოაწეროს ხელი მიღება-ჩაბარების დოკუმენტს.მიღება-ჩაბარების დოკუმენტზე ხელის მოწერით მყიდველი ადასტურებს ჩამოთვლილი პროდუქციის სრულად და უნაკლოდ მიღებას. შემკვეთის მიერ მიღებული ნივთების უკან დაბრუნება არ ხდება.

 

მიწოდების ვადების დარღვევის შემთხვევაში შემკვეთს უფლება აქვს გააუქმოს შეკვეთა და მოითხოვოს თანხის უკან დაბრუნება.

კომპანიის მიერ თანხის უკან დაბრუნება ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ შეძენილი პროდუქცია აღმოჩნდა დეფექტური კურიერის თანდასწრებით და მისი ჩანაცვლება იდენტური უდეფექტო პროდუქიით შეუძლებელია.. თანხის დაბრუნებისთვის საჭიროა 2-10 სამუშაო დღე.

„ედესი ჯგუფი“ არ იძლევა გარანტიას იმაზე, რომ ეს ვებგვერდი ან მისი მეშვეობით მიწოდებული ინტერნეტ-მომსახურებები იმუშავებს შეცდომების ან შეფერხებების გარეშე.

 

ინტერნეტ მაღაზიით საქონლის ყიდვა(შეძენა) წარმოადგენს რიგ პირობებს რომელსაც ასრულებს მომხმარებელი (მყიდველი). ესენია:
საქონელის (პროდუქტის) ან მომსახურების (სერვისის) არჩევა და მისი დამატება მომხმარებლის კალათაში; მომხმარებლის (მყიდველის) საიტზე რეგისტრაცია. რეგისტრაციის დროს შეყვენილი უნდა იქნას მომხმარებლის რეალური მონაცემები და აქტუალური ინფორმაცია. ნებისმიერი პასუხისმბებლობა რეგისტრაციის დროს შეყვანილ ინფორმაციაზე ეკისრება მომხმარებელს. შეკვეთის განხორციელებისათვის და ანგარიშწორების გაფორმებისათვის აუცილებელი მონაცემების მითითება. შეკვეთის გაფორმებად ითვლება მომხმარებლის თანხმობა იმ დროისათვის არსებულ გამყიდველის აქტუალურ მოხმარების წესებზე. პროდუქციის მიწოდება ხორციელდება თბილისის მასშტაბით. კომპანიის მიზეზით თანხის შემცირებისას იგულისხმება თანხის ნაწილის დაბრუნება პროდუქციის არ ქონის ან დაზიანების აღმოჩენის შემთხვევაში .

მიღება- ჩაბარების აქტის ხელმოწერის შემდეგ მყიდველს უფლება არ აქვს მოითხოვოს აღნიშნული ნივთის დაბრუნება, შესაბამისად მისი პრეტენზიები არ მიიღება. მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერამდე ნივთის დაბრუნების მიზეზის მიზანშეწონილების საკითხს წყვეტს კომპანია თავისი შეხედულებისამებრ.


-საიტზე შეკვეთის განთავსება შესაძლებელია მხოლოდ სრულწლოვანი პირებისათვის -გადახდა ხდება მხოლოდ ქართული ბარათით.

ფორს-მაჟორი

 

შეთანხმებაში მონაწილე მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი ამ შეთანხმების პირობების შესრულებაზე იმ შემთხვევაში, თუ ეს გამოწვეულია ისეთი ფორს-მაჟორული მდგომარეობით, რომლის დროსაც მხარეთათვის მათი შესრულება შეუძლებელი ხდება. ფორსმაჟორში იგულისხმება ომი, სტიქიური უბედურება (მიწისძვრა,წყალდიდობა, ხანძარი, მეწყერი), ეპიდემია. აღნიშნულის შესახებ. შეთანხმებით გათვალისწინებულივალდებულებების შესრულების ვადები შესაბამისად გადაიწევს ფორსმაჟორული გარემოებების მოქმედების ვადის მიხედვით. ამ დროს მხარე პასუხისმგებლობისგან თავისუფლდება მხოლოდ ფორსმაჟორული გარემოების არსებობის პერიოდში. ეს ვალდებულებები დაუყოვნებლივ უნდა შესრულდეს ფორსმაჟორული გარემოებების მოქმედების შეწყვეტის შემდეგ.